GDPR

Behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

AB Tätskiktsgarantier i Norden (Tätskiktsgarantier) behandlar personuppgifter om kunder och om kontaktpersoner hos leverantörer och andra samarbetsparter. Uppgifterna innehåller namn och kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen sker för följande ändamål.

  • Dokumentera och administrera garantier som lämnats till kunder.
  • Anlita och administrera avtal med takentreprenörer, konsulter och andra samarbetsparter.
  • Hantera skadeärenden enligt utställda garantier.

Tätskiktsgarantier behandlar också sådana uppgifter om personal som är nödvändiga för att Tätskiktsgarantier ska kunna fullfölja sina skyldigheter som arbetsgivare.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra utställda garantier eller annat avtal med kunder, takentreprenörer, konsulter och andra samarbetsparter samt anställda. Vissa personuppgifter anses harmlösa och får behandlas enligt reglerna om intresseavvägning.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att sparas i olika molntjänster och vidare kan tjänsteleverantörer få tillgång till personuppgifterna. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Tätskiktsgarantier och dig, (ii) då det inom ramen för garanti eller avtal är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud vid rättsligt anspråk eller om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas avseende kunder som mottagit garanti sparas så länge garantin gäller eller det finns utestående skadeärende. Uppgifter om kontaktpersoner hos leverantörer och andra samarbetsparter samt om anställda gallras fortlöpande när uppgifterna blir inaktuella.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Tätskiktsgarantier om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer att lämnas i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen, www.datainspektionen.se. Om du bor eller arbetar i annat land kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Tätskiktsgarantiers använder molntjänsterna Microsoft OneDrive och Microsoft Azure. Microsoft tillhandahåller också e-posttjänst som nyttjas av Tätskiktsgarantier. Microsoft har ett kluster av servrar inom EU. Microsofts villkor innehåller adekvata villkor enligt Dataskyddsförordningen.

Kontakta oss 

Har du några frågor rörande vår personaluppgiftsbehandling kan du kontakta oss via uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

+(46) 727 27 70 20

Adress

AB Tätskiktsgarantier i Norden

Box 7083

250 07 Helsingborg